• اصفهان - بلوار خانه کارگر
 • 09131185460
 • Call for price

  چلومرغ بدون ظرف یکبارمصرف

  توجه فرماییدلطفاازقسمت ظروف ظرف موردنیازخودراسفارش دهیدلازم به ذکراست جهت خورش کاسه خورشی نیزسفارش دهید

  نمیتوانید بخرید. فروشگاه تعطیل است- ساعت خرید 12 ظهر تا 14:30
 • Call for price

  ماهی قزل بزرگ بدون ظرف یکبارمصرف

  توجه فرماییدلطفاازقسمت ظروف ظرف موردنیازخودراسفارش دهیدلازم به ذکراست جهت خورش کاسه خورشی نیزسفارش دهید

  نمیتوانید بخرید. فروشگاه تعطیل است- ساعت خرید 12 ظهر تا 14:30
 • تومان

  ماهی قزل کبابی بدون ظرف یکبارمصرف

  توجه فرماییدلطفاازقسمت ظروف ظرف موردنیازخودراسفارش دهیدلازم به ذکراست جهت خورش کاسه خورشی نیزسفارش دهید

  نمیتوانید بخرید. فروشگاه تعطیل است- ساعت خرید 12 ظهر تا 14:30
 • Call for price

  ماهی قزل متوسط

  توجه فرماییدلطفاازقسمت ظروف ظرف موردنیازخودراسفارش دهیدلازم به ذکراست جهت خورش کاسه خورشی نیزسفارش دهید

  نمیتوانید بخرید. فروشگاه تعطیل است- ساعت خرید 12 ظهر تا 14:30
 • Call for price

  مرغ بدون ظرف یکبارمصرف

  توجه فرماییدلطفاازقسمت ظروف ظرف موردنیازخودراسفارش دهیدلازم به ذکراست جهت خورش کاسه خورشی نیزسفارش دهید

  نمیتوانید بخرید. فروشگاه تعطیل است- ساعت خرید 12 ظهر تا 14:30
 • 19,000 تومان

  ماهی قزل کوچک بدون ظرف

  توجه فرماییدلطفاازقسمت ظروف ظرف موردنیازخودراسفارش دهیدلازم به ذکراست جهت خورش کاسه خورشی نیزسفارش دهید

  نمیتوانید بخرید. فروشگاه تعطیل است- ساعت خرید 12 ظهر تا 14:30
0