• اصفهان - بلوار خانه کارگر
 • 09131185460

فراموش نکن

پیشنهاد امروز

 • خورشت

  شنبهخورشت قیمه، خورشت قیمه بادمجان، کتلت

  خورشت قیمه سفارش، خورشت قیمه بادمجان سفارش ، کتلت  سفارش
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • یکشنبهاستانبولی ،خورشت سبزی

  استانبولی سفارش، خورشت سبزیسفارش
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • دوشنبهسبزی پلو با کوکو،خورشت قیمه بادمجان

  سبزی پلو با کوکو سفارش، خورشت قیمه بادمجان سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • 8.50 تومان/10.25 تومان

  جمعهخورشت بادمجان،خورشت الو

  خورشت بادمجان سفارش، خورشت الو سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • سه شنبه

  لوبیا پلو سفارش، خورشت سبزی سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

ته چین

 • پنجشنبهخورشت سبزی،ته چین

  خورشت سبزی سفارش، ته چین سفارش،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

خورشت

 • خورشت

  شنبهخورشت قیمه، خورشت قیمه بادمجان، کتلت

  خورشت قیمه سفارش، خورشت قیمه بادمجان سفارش ، کتلت  سفارش
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • یکشنبهاستانبولی ،خورشت سبزی

  استانبولی سفارش، خورشت سبزیسفارش
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • دوشنبهسبزی پلو با کوکو،خورشت قیمه بادمجان

  سبزی پلو با کوکو سفارش، خورشت قیمه بادمجان سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • 8.50 تومان/10.25 تومان

  جمعهخورشت بادمجان،خورشت الو

  خورشت بادمجان سفارش، خورشت الو سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • سه شنبه

  لوبیا پلو سفارش، خورشت سبزی سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

 • چهارشنبهماکارونی ،خورشت قیمه،خورشت بادمجان

  ماکارونی سفارش، خورشت قیمه سفارش، خورشت بادمجان سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

ماکارونی

 • چهارشنبهماکارونی ،خورشت قیمه،خورشت بادمجان

  ماکارونی سفارش، خورشت قیمه سفارش، خورشت بادمجان سفارش ،
  سرو غذا  از ساعت ۱۲ تا  ۱۴

0